Årsberetning og regnskap 2021

Regnskap og noter

årsberetning 2021

1. Innherred Renovasjon IKS – virksomhet

Innherred Renovasjon IKS er renovasjonsselskapet for 9 kommuner i Trøndelag. Selskapets forretningsidé er: «Innherred Renovasjon IKS skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.»

Selskapet oppnår i 2021 en materialgjenvinningsgrad på 55 %, som betyr at innbyggerne sammen med selskapet er blant de aller beste i landet på kildesortering. Samtidig har selskapet en av de laveste enhetskostnadene pr tonn avfall i regionen.

Innherred Renovasjon IKS har ansvar for husholdningsavfallet til 90 500 innbyggere (36 200 abonnement), renovasjon for 12 200 fritidsboliger/hytter, og slaminnsamling i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Malvik, Selbu, Meråker, Tydal og Frosta.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Mule i Levanger kommune. Her ligger også et behandlingsanlegg der avfall sorteres og pakkes for videre transport. I tillegg har Innherred Renovasjon IKS gjenvinningsstasjoner i alle 9 eierkommunene, samt bruktbutikker i Levanger og Stjørdal. Selskapet driver også eget deponi i Skjørdalen i Verdal kommune.

Innherred Renovasjon IKS ble etablert i 1985. Selskapet har helt fra starten av vært en innovativ aktør i bransjen og en pådriver for å utvikle bransjen i retning mot kildesortering og ombruk. Innherred Renovasjon IKS er et av de ledende avfallsselskap i Norge, og selskapets visjon er «Itjnå e søppel».

Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon IKS, og datterselskapene Retura IR AS og Røros Container og Miljø AS. Datterselskapene er ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet. Innherred Renovasjon IKS har inngått avtaler med datterselskapene i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles.

Konsernet Innherred Renovasjon IKS er deleier i flere selskap hvorav selskapene Ecopro AS, Ecogas AS, ReTrans Midt AS, Trøndelag Gjenvinning AS, Isak D. Westgaard AS og Jordfabrikken AS er tilknyttede selskap (selskap hvor eierandelen er mellom 20 og 50 %). EMG AS og Bil1Din Verdal AS er tilknyttede selskap gjennom Retura IR AS. I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap.

Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter eierkommunenes ansvar for husholdningsrenovasjon og septikinnsamling, og skal gi innbyggerne i kommunene best mulige tjenester. Dette innebærer også at vi kjøper tjenester som er nødvendig, og følger opp avtaler knyttet til dette.

Selskapet vedtatte strategiplan gjelder for perioden 2020-2025. Denne slår fast at selskapet jobber mot EUs mål på 55 % materialgjenvinning innen 2025, 60 % innen 2030, og 65 % innen 2035. Selskapet jobber aktivt for å legge til rette for at vi i samarbeid med våre eierkommuner og innbyggere skal nå disse målene innen materialgjenvinning og ombruk.

Det er arbeidet med å harmonisere renovasjonsforskrifter i regionen, og nye forskrifter er ferdigstilt og sendt ut på høring i første del av 2022.

Det jobbes aktivt for å bedre kvaliteten på avfallsfraksjoner, slik at de kan utnyttes som ressurser i et videre nedstrømsmarked. Å legge til rette for forbedret kildesortering hos abonnentene er et viktig strategisk mål for selskapet.

Selskapet har i 2021 ferdigstilt innsamlingsordning for glass og metall. Det ble også innført egne ruter for innsamling av plast.

Et viktig satsingsområde for selskapet er gjenvinningsstasjonene, der målet er å øke materialgjenvinningsgraden gjennom et godt tilbud til innbyggerne.

Ny gjenvinningsstasjon i Meråker sto ferdig i september i 2021. Dette har gitt både fastboende og hytteeiere i Meråker et bedre tilbud gjennom enklere avfallslevering og økt gjenvinning.

I 2021 kjøpte selskapet tomtearealer i Malvik, og har som formål å bygge en miljøpark her.

Etter at vi erfarte hele 10 % økte avfallsmengder i 2020, var avfallsmengdene i 2021 tilbake på et normalt nivå.

Selskapet investerte i 2021 for 65 mill. Investeringene er finansiert med opptak av nye langsiktig lån. Flere av selskapets investeringer har fått innvilget grønne lån.

Styret er opptatt av å balansere kostnader for innbyggerne og økte miljøkrav.

2. Arbeidsmiljø, skader og ulykker
Det totale sykefraværet for konsernet var i 2021 8 % (9,3 %). Morselskapet hadde et sykefravær på 7 % (9,5 %), der langtidsfravær utgjør 5,2 % (7,4 %).

Datterselskapet Retura IR AS har et samlet sykefravær på 8,4 % (8,6 %), der langtidsfravær utgjør 7,3 % (7,1 %).

Konsernet har som mål å ha et sykefravær som ikke overstiger 7 %.

Årets fravær kan ikke tilskrives arbeidsmiljømessige forhold.     

Innherred Renovasjon IKS arbeider aktivt med helse, miljø og sikkerhet. Konsernet har avtale med Agenda HMS SA om bedriftshelsetjeneste.

I 2021 etablerte selskapet industrivern på anlegget på Mule i Levanger.

Det er registrert 1 personskade med fravær i konsernet i 2021, dette i morselskapet.

3. Likestilling og diskriminering

I selskapet er det ved utgangen av 2021 ansatt 59 menn (55,6 årsverk) og 26 kvinner (22,8 årsverk). Konsernet har totalt 106 ansatte (98,4 årsverk), 77 (72,6 årsverk) menn og 29 (25,8 årsverk) kvinner.

Innherred Renovasjon IKS er opptatt av at våre medarbeidere skal representere et mangfold i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

I konsernledelsen er det 3 menn og 3 kvinner.

Styret for Innherred Renovasjon IKS har 7 medlemmer, 3 kvinner og 4 menn.

Innherred Renovasjon IKS er godkjent lærlingebedrift. Det er i 2021 en kvinnelig lærling.

Administrasjonen jobber med å utarbeide en egen likestillingsredegjørelse. Denne vil bli publisert på selskapets hjemmesider.

4. Ytre miljø – miljøarbeid

Selskapet har ansvar for innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene, drift av 9 gjenvinningsstasjoner og flere andre egne anlegg. Selskapet samler også inn slam fra både private slamavskillere/septiktanker og kommunale renseanlegg. Disse aktivitetene kan påvirke miljøet. Innherred Renovasjon IKS arbeider bevisst med at all virksomhet skal skje med minimale belastninger på det ytre miljø og med høy kvalitet.

Selskapet vurderer kontinuerlig miljøvennlige løsninger når vedlikehold og investeringer gjøres. På denne måten utvikles bilparken fra fossilt drivstoff til biogass, og bruk av solcelleanlegg og LED-lys reduserer strømforbruket.

Økt gjenvinningsgrad viser at selskapets løsninger for innbyggerne bidrar positivt til miljøet.

For selskapets deponi foreligger det et etterdriftsansvar, og selskapet avsetter årlig midler for å dekke fremtidige kostnader med deponiet.

I forbindelse med kjøp av tjenester stilles det strenge krav til de parter Innherred Renovasjon IKS inngår avtale med.  Selskapet er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001. Det foretas årlig ekstern revisjon.

5. Framtidsutsikter

Avfallspolitikken har de siste årene endret seg og tatt viktige steg fra en lineær økonomi til sirkulærøkonomi. Bransjen står foran store endringer i årene som kommer for å bidra til utnyttelse av ressurser gjennom gjenbruk og materialgjenvinning.

Styret har fokus på at gebyrkostnadene for innbyggerne skal holdes så lave som mulig. Samtidig ser vi at det er nødvendig å gjøre investeringer og å utvikle tjenestene videre for å oppnå miljømål. Styret har som målsetning å øke materialgjenvinningsgraden i henhold til nasjonale krav, og ta vare på selskapets posisjon som en av de ledende i Norge.

Den enkelte kommune vil i fremtiden få direkte krav om å dokumentere materialgjenvinningsgraden, og Innherred Renovasjon IKS vil være et godt verktøy for eierne. Nasjonale myndigheter har signalisert at økte miljøkrav medfører risiko for økte kostnader. Gode måltall for materialgjenvinning og ombruk så langt viser at våre innbyggere og eiere har svært gode forutsetninger for å nå EUs målsatte materialgjenvinningsgrad.

Styret er opptatt av å hente ut mulige gevinster som kan oppnås gjennom samarbeid med andre. Selskapet deltar i flere samarbeidsprosjekt blant renovasjonsselskapene i Trøndelag, og det utvikler seg stadig tettere samarbeid.

Sammen med 4 andre renovasjonsselskaper i Midt-Norge gjennomføres en satsing på digitale verktøy. Målet er å møte fremtidens krav til bla rapportering og kommunikasjon på en god måte.

Årsregnskapet gir etter styrets mening et rettvisende bilde av resultat og utvikling av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.2021.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

6. Finansiell risiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko   

Innherred Renovasjon IKS driver i henhold til regelverket til selvkost for behandling av husholdningsavfall. Aktiviteten er lovregulert slik at selskapet har enerett på å utføre disse tjenestene. Dermed er det ingen markeds- og finansiell risiko. Lån blir tatt opp innenfor rammen av lånegarantier fra medlemskommunene og lånene gis til samme vilkår som kommunene har. Renovasjonsgebyret kreves inn 2 ganger pr år. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende.

Det er ikke tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.

7. Samfunnsansvar

Innherred Renovasjon IKS sin hovedoppgave er å ivareta eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Selskapet har som mål å levere godt innenfor kundetilfredshet, bærekraftig miljø, medarbeidertilfredshet, gebyrutvikling og innovasjon.

Innherred Renovasjon IKS har i alle år hatt fokus på materialgjenvinning. Dette er i samsvar med avfallspolitikk på nasjonalt nivå og i EU.

Innherred Renovasjon har posisjonert seg ved ulike tiltak knyttet til kildesortering, slik at selskapet stadfester seg som ledende nasjonal avfallsaktør.

  8. Årsregnskap og disponeringer

Innherred Renovasjon IKS sitt resultat før skatt ble i 2021 et overskudd på NOK 747 768.

Innherred Renovasjon IKS er skattepliktig for den delen av selskapets aktivitet som betraktes som behandling av næringsavfall. Resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 509 518.

Gebyrutviklingen er holdt lavere enn kostnadsøkningen, og dette medfører justering av selvkostfondene for husholdnings- og hytte/fritidsrenovasjon.

Regelverket for beregning av gebyr for avfallstjenesten krever at inntekter og kostnader skal gå i balanse (selvkostprinsippet) over en periode på 3-5 år. For lite innbetalt avgift i forhold til kostnader må kreves inn i påfølgende år fra abonnentene, mens for mye må føres tilbake, gjennom såkalte selvkostfond.

Innherred Renovasjon IKS har selvkostområdene husholdningsrenovasjon og hytterenovasjon. Slam hentet hos abonnentene utføres til selvkost.

Det samme gjelder behandling av slam fra kommunale renseanlegg og

innsamling og behandling av kommunalt næringsavfall.

Disse aktivitetene håndteres på tilsvarende måte som selvkostfondene i kommunene med egne selvkostfond.

Resultat for selvkostområdene og status for selvkostfondene er slik:

Pliktig selvkostområde

Saldo 31.12.2020

Resultat 2021

Tilførte renter

Saldo 31.12.2021

Husholdningsrenovasjon

3 111 020

-330 808

60 976

2 841 188

Hytterenovasjon

850 755

-206 000

16 675

661 430

Slam husholdning

2 625 941

-970 126

51 468

1 707 283

Selvkostområde

Saldo 31.12.2020

Resultat 2021

Tilførte renter

Saldo 31.12.2021

Slam kommunale renseanlegg

46 351

-1 279 644

-1 233 293

Kommunalt næringsavfall

166 590

53 354

219 944

Etter lovpålagte reguleringer av selvkostfond, framkommer et netto overskudd etter skatt på 3 113 623.

Overskuddet foreslås disponert slik:

Overført til egenkapital  3 113 623

Konsernets samlede årsresultat er et overskudd etter skatt på 7 416 802, mot et overskudd i 2020 på 4 620 071. Både morselskapet, datterselskap og flere av de tilknyttede selskapene leverer bedre resultater enn året før.

I konsernregnskapet inngår Innherred Renovasjon IKS sin relative andel av resultatet i de tilknyttede selskap med et positivt resultat på 3 527 767 (se for øvrig note 8 i årsregnskapet).

Konsernet hefter ikke for de enkelte datter- og tilknyttede selskap sine resultat, ut over innskutt aksjekapital.

Resultat etter skatt

Innherred Renovasjon IKS

509 581

Retura IR AS

      2 856 643

Røros Container og Miljø AS

854 643

Avskrivning goodwill RCM

-331 241

Tilknyttede selskap IR konsern sin andel:

Ecopro AS inkl. Ecogas AS

19 901

Trøndelag Gjenvinning AS  inkl. Isak D. Westberg

Retrans Midt AS

Jordfabrikken AS

EMG AS

Bil1Din Verdal AS

3 307 487

24 991

199 880

-9 582

-14 910

Konsernresultat

7 416 802

Levanger 21.04.2022

Ole Tronstad

STYRELEDER

Magni Astrid Fossbakken

STYREMEDLEM

Therese Troset Engan

NESTLEDER

Knut Kvitvang Røflo

STYREMEDLEM

Ingunn Kjelstad

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

STYREMEDLEM

Johan Arnt Vatnan

STYREMEDLEM

Geir Tore Leira

DIREKTØR

regnskap 2021

Noter 2021

Årsberetning 2021
Årsberetning 2021
Årsregnskap og balanse 2021
Årsregnskap og balanse 2021
Revisjonsberetning 2021
Revisjonsberetning 2021

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no