Avfallsmengder 2021

Totalmengder

I 2021 var de totale mengdene husholdningsavfall 43778 tonn. Dette utgjør 464 kg pr innbygger, og er en nedgang på hele 60 kg pr innbygger fra 2020.

Husholdningsavfall, kilo pr innbygger

Totalmengder husholdningsavfall (tonn)

Det er på gjenvinningsstasjonene den store nedgangen har skjedd. Sammenlignet med 2020, som var et ekstraordinært toppår, er det en nedgang på 5 000 tonn totalt. 2021 er et mer «normalt» år, men ligger også lavere enn alle de siste 7 årene.

56 % av husholdningsavfallet ble levert på en gjenvinningsstasjon av innbyggerne selv, mens 44 % ble hentet hjemme. Fordelingen har vært på samme nivå siden 2013, mens før 2010 ble mer avfall kastet hjemme i dunkene enn levert på gjenvinningsstasjonene.

Levert til gjenvinningsstasjon vs innsamlet hjemme

Hva kaster innbyggerne?

Fordelingen hjemme i dunkene viser at 38 % er matavfall, 33 % er restavfall, 18 % er papp og papir, 8 % glass- og metallemballasje og 5 % er plastemballasje.

Kastet hjemme, kilo pr. innbygger

På gjenvinningsstasjonene dominerer trevirke, restavfall og hageavfall. Mengdene er nå nede på nivå med de siste 5 årene etter et toppår i 2020. 

Avfall levert på gjenvinningsstasjon, kg pr innbygger

Avfall som sorteres og behandles

Innherred Renovasjon behandlingsavdeling tok imot totalt 50068 tonn avfall i 2021. Dette består av både innsamlet og innlevert husholdningsavfall fra Innherred Renovasjons abonnenter, husholdningsavfall fra gjenvinningsstasjoner hos andre renovasjonsselskap, og en stor andel næringsavfall.

På sorteringsanlegget på Mule mottok vi 26852 tonn avfall, hvorav 43 % var næringsavfall og 57 % husholdningsavfall. På deponiet i Skjørdalen i Verdal tok vi imot 23216 tonn avfall, hvorav 85 % var næringsavfall.

Grafen viser mengde og behandlingsmetode for avfallet.

Avfall som sorteres og behandles

Materialgjenvinningsgrad

IR fortsetter å øke materialgjenvinningsgraden, og oppnådde i 2021 en materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfallet på hele 54,9 %.

Materialgjenvinning er å gjenvinne avfall slik at materialer eller stoff kan benyttes som resirkulerte råvarer. Det vil si at nesten 55 % av alt avfallet vi samlet inn og tok imot ble sendt videre produksjon av ny råvare. Dette er den høyeste andelen IR har registrert noen gang, og vi ligger blant de beste i landet. Gjennomsnittet for Norge som helhet er 44,6 %. I 2021 har vi dermed omtrent nådd kravet fra EU for 2025. Likevel har vi fortsatt mye å strekke oss etter. Innen 2035 er kravet 65 %.

EUs kommende materialgjenvinningskrav som Norge må følge:

2020

2025

2030

2035

Husholdningsavfall og lignende

50 %

55 %

60 %

65 %

All emballasje

60 %

70 %

Plastemballasje

50 %

55 %

Hva skjer med avfallet?

Avfallet IR henter og tar imot, blir sendt videre til ombruk, materialgjenvinning, forbrenning eller deponering. Avfallshierarkiet, eller avfallspyramiden, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

For IR fordeler avfallsmengdene seg slik i pyramiden:
(NB: Ombruk telles ikke med i den offisielle utregningen av materialgjenvinningsgrad, derfor blir totalen over 100 % her)

Ombruk

0,3 %

Materialgjenvinning

55 %

Forbrenning

44%

Deponi

 1 %

Avfallsmengder i 2021

Levert på gjenvinningsstasjon: 24636 tonn

Innsamlet hjemme og på returpunkt: 19142 tonn

Totalt 43 778 tonn

vår visjon: itjnå e søppel!

Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert. Vår forretningsidé: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no